Clubreglement

Artikel 1 : Stiptheid – aansluiting – trainingen – wedstrijden

1. Elke speler die wenst te spelen bij Zennester dient aangesloten te zijn bij deze club en de K.B.V.B. volgens deze laatste haar reglement;
2. Geen speler zal speelgerechtigd zijn indien het jaarlijks lidgeld niet uiterlijk voor 1 september voldaan is. Duiveltjes die aansluiten zullen hun eerste jaar geen lidgeld dienen te betalen. Spelers die aansluiten in de loop van het seizoen zullen a rato het lidgeld dienen te betalen zoals voorzien zal worden door het bestuur.
“Eens het lidgeld werd betaald wordt onmiddellijk de inschrijving t.a.v. de bond officieel geregistreerd, de verzekering in orde gebracht en de nodige maatregelen voor deelname voorzien zodat op vragen tot terugbetaling van dit lidgeld – om welke redenen ook – niet zal kunnen worden ingegaan, aangezien alsdan reeds een groot deel van de kosten werden gemaakt en betaald door de club”.
3. Inzake een eventuele tussenkomst van mutualiteit m.b.t. het lidgeld zullen de formulieren door de spelers zelf dienen voorzien te worden en op eerste verzoek vervolledigd worden door de club.
4. Voor de training ben je minstens 15 minuten voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig. Stipt op het aanvangsuur van de training begeven we ons samen met de trainer naar het oefenveld;
5. Bij thuis- en uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen;
6. Aanwezigheid op de training is verplicht; Indien een speler door ziekte of andere omstandigheid niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig de trainer, liefst 24 uren voordien;
7. De speler dient voor elke wedstrijd zijn identiteitskaart (met foto) mee te brengen (vanaf U13); Indien deze niet aanwezig is, kan je niet deelnemen aan de wedstrijd (reglement KBVB).
8. Uiterlijk 30 min na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
9. Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen of te laten halen ten laatste 30 min na het einde van de trainingen;

Artikel 2 : Houding – sanctionering

1. De speler dient altijd en overal beleefd te zijn en dient medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect te behandelen;
2. Bij aankomst en vertrek geef je trainers en afgevaardigden steeds een hand; Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd. (ook na een verlieswedstrijd;
3. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten zullen in eerste instantie besproken worden met trainer en/of jeugdcoördinator en betrokkene in aanwezigheid van de afgevaardigden. Indien dit niet tot een oplossing zal leiden zal de sportieve cel betrokkenen oproepen voor bespreking;
4. GSM’s worden uitgeschakeld vanaf dat de speler de kleedkamer betreedt tot de trainer het einde van de activiteit (training, wedstrijd) aangeeft.
5. Tijdens trainingen en wedstrijden zullen spelers zich houden aan de richtlijnen van de trainer en zich volledig inzetten. Beslissingen van de trainer die als onaangenaam worden ervaren kunnen besproken worden met de trainer ten vroegste na de eerst volgende training.
6. De beslissingen van de scheidsrechters moeten steeds aanvaard worden. Kritiek op de wedstrijdleiding wordt niet geduld.
7. Bij wangedrag binnen of buiten de club en/of het niet naleven van dit reglement dient dit gemeld te worden door de trainer ,afgevaardigde of jeugdcoördinator aan de sportieve cel dat vervolgens de betrokkenen zal horen – minderjarigen speler bijgestaan door een van de ouders – en een passende disciplinaire straf zal opleggen.
8. Bij een door de KBVB opgelegde schorsing wegens ongeoorloofd gedrag kan de club, bij monde van haar sportieve cel nog een extra sanctie opleggen als de speler in kwestie zich niet aan de reglementen van de KBVB of het interne reglement gehouden heeft. De sportieve cel zal hierover met de speler (indien minderjarig bijgestaan door minstens één ouder) en de trainer , afgevaardigde en of jeugdcoördinator overleggen.
9. Door de club wordt verwacht dat de spelers, trainers en afgevaardigden een passend keurig gedrag ten toon spreiden op verplaatsing als vertegenwoordigers van de club.

Artikel 3 : Hygiëne

1. Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen met bij voorkeur gebruik van badslippers.
2. Er worden geen sieraden (horloge, ketting, armband,oorbellen, piercing, …) gedragen tijdens de training of wedstrijd., noch wordt er gebruik gemaakt van GSM; MP3 speler of soortgelijk;

Artikel 4 : Kwetsuren

1. Bij een kwetsuur kan je bij je afgevaardigde / het secretariaat/ online op de website een ongevalaangifte en info aangaande de te volgen procedure bekomen. Deze dient binnen de 7 dagen volledig ingevuld bij de gerechtigde correspondent Kris Spitael, Kapelseweg 33, Hombeek, ingeleverd te worden;
Gelieve bij kwetsuren bij voorkeur een sportarts te raadsplegen;
Communiceer de diagnose onmiddellijk ook aan de trainer.

Artikel 5 : Advies inzake verzorging en voeding

1. Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus ook vermeden te worden. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
Het wordt aangeraden om voor een training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende (cola, sprite, fanta, …) dranken wordt afgeraden. Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.
Hou op deze manier alleszins je gewicht onder controle.
2. Voor de trainingen of wedstrijden mogen geen alcoholische dranken gebruikt worden. Tevens is het niet toegestaan om te roken voor of na een wedstrijd, zolang de bijeen- komst – training of wedstrijd – duurt.
Artikel 6 : Drugs en andere misdrijven
1. Wanneer drugs of verboden middelen in het algemeen worden aangetroffen bij een speler binnen- of buiten clubverband; zal de betreffende speler onmiddellijk en definitief door de club uitgesloten worden. Bovendien worden dergelijke zaken indien ze zich zouden voordoen op de club zonder uitzondering aan de bevoegde instanties gemeld.
2. Ook andere misdrijven (diefstal, inbraak, edm.) zullen zonder uitzondering onmiddellijk aan de bevoegde instanties gemeld worden.

Artikel 7 : Informatie

1. Alle nodige informatie kan je vinden op de website of zal meegedeeld worden door de trainers en de afgevaardigden;
2. Bij selectie voor de wedstrijd van het weekend (of bij vervanging in de week), ontvangen de spelers een schriftelijke uitnodiging (tot en met de preminiemen);

Artikel 8 : Kledij en materiaal

1. Iedereen die tijdig (d.w.z. vóór 1 september) zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt van de club een sportieve materiële tegemoetkoming (vb : trainingspak; sportzak, e.a.)
2. Indien deze sportieve materiële tegemoetkoming bestaat uit een trainingspak dient dit te worden gedragen voor en na de wedstrijden of bij andere clubactiviteiten;
3. Wedstrijdkledij wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd doch het onderhoud dienaangaande kan toebedeeld worden via beurtrol aan ouders van de spelers in samenspraak met trainer en afgevaardigde die de eindverantwoordelijkheid voor de nette aanwezigheid ervan voor de wedstrijd dragen;
4. Scheenbeschermers zijn verplicht op training en bij wedstrijden en worden door de spelers zelf aangeschaft;
5. Voetbalschoenen : tot en met preminiemen is men van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Elke speler dient zorg te dragen dat hij steeds aangepast schoeisel bij heeft naargelang de weersomstandigheden;Ook regenvestje en lange broek zijn nodig, zeker voor de winterperiode;
6. Voetbalschoenen dienen degelijk onderhouden te worden en netjes en verzorgd meegebracht bij elke training en wedstrijd
7. Eventuele verloren voorwerpen zullen bewaard worden gedurende een periode van 3 maanden door de daartoe aangeduide jeugdcoördinator. Dit impliceert geenszins dat de club verantwoordelijk kan geacht worden voor het verlies van voorwerpen door speler, trainer of afgevaardigde;
8. Waardevolle voorwerpen zoals bvb MP3’s of spelcomputers of dure kledij horen niet thuis in een kleedkamer. De speler blijft verantwoordelijk voor de door hem meegebrachte apparaten of dure kledij;

Artikel 9 : Infrastructuur

1. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de infrastructuur (vb : deuren, muren, edm.) gestampt te worden; Tevens zal men nalaten de infrastructuur opzettelijk te bevuilen.
2. De schoenen moeten buiten gereinigd worden. Dit gebeurt niet onder de kraan of douche;
3. Het reinigen van de kleedkamers gebeurt :
– Voor de duiveltjes door de trainer tijdens trainingen en door de afgevaardigde bij thuiswedstrijden (eigen kleedkamer + kleedkamer bezoekende ploeg + kleedkamer scheidsrechter); De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer;
– Vanaf de preminiemen door de spelers zelf in een beurtrolsysteem na de trainingen.
Enkel na de thuiswedstrijd staan de afgevaardigden hiervoor in (eigen kleedkamer + kleedkamer bezoekende ploeg + kleedkamer scheidsrechter). De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij de trainer.
4. Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainers of afgevaardigden; Afwijkingen hierop zullen slechts toegestaan worden in afspraak met de trainer die hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt;
5. Er wordt voor of na de training/wedstrijden niet over het A-veld gelopen;
6. Opwarmen voor de wedstrijd gebeurt in de daarvoor voorziene opwarmingszones;
7. Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol of in afspraak met de trainer steeds naar het trainingsveld gedragen worden en na de training weer verzameld worden;
8. Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet; Hiertoe dienen de instructies van de trainers te worden gevolgd;
9. Er wordt niet aan de doelen, doelnetten of omheining gehangen;
10. Vernielingen aan de kleedkamers of aan de accommodatie in het algemeen kunnen sancties tot gevolg hebben. Kosten voor herstel van opzettelijk toegebrachte schade zullen steeds doorgerekend worden aan de schadeverwekker;
11. Het bestuur is geenszins verantwoordelijk voor ongevallen of beschadigingen die zich zouden voordoen op de parking;

Artikel 10 : Houding toeschouwers

1. Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt er verwacht dat onze supporters zich steeds waardig trachten te gedragen, en dit in al zijn facetten;
2. Bij problemen zal de betrokkene opgeroepen worden en gehoord worden en kan een sanctie worden opgelegd in de vorm van een stadionverbod;

Artikel 11 : Ouders

1. Wat wij verwachten van de ouders :
– Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties;
– Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel tov uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter;
– Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten;
– Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders;
– Het betalen (door de ouders) van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze;
– Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden;
– Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club;
– Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten, zoals tornooi, mosselfeest, enz.
– Tracht rekening te houden met de data van geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon/dochter steeds aanwezig kan zijn.
2. Voor vragen of problemen ivm het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer en/of jeugdcoördinator of de sportieve cel en dit in deze volgorde.
3. Voor extrasportieve vragen kan je steeds de afgevaardigde contacteren.

Artikel 12 : Testtraining of –wedstrijd

1. Het is niet toegelaten deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen zonder schriftelijk akkoord van de verantwoordelijken van Zennester.

Artikel 13 : Transfers

1. De Club hanteert de politiek dat er buiten de door de KBVB voorziene transferperiode (art 908 KBVB-reglement) zeker geen transfers mogelijk zijn.