Beste Afgevaardigde,

Wij als Zennester Hombeek willen je bedanken voor het engagement dat je hebt aangegaan binnen onze club. Door deze taak op je te nemen laat je ons zien dat je de club op jou manier wil steunen. Ook laat je zien dat je ten volle achter de keuze van je kind staat om te kiezen voor het voetbal als activiteit.
De taak van afgevaardigde is binnen een club een niet altijd even zichtbare, maar daarom niet minder belangrijke taak. Als afgevaardigde ben je, als aangesloten lid van de club, de vertegenwoordiger van je club wanneer je je ploeg begeleidt. Dit zowel bij de thuis wedstrijden als bij de wedstrijden op het terrein van de tegenstrever.
Je vormt samen met de trainer van de ploeg een team dat tijdens het seizoen de kinderen op een positieve manier zal begeleiden. Bij problemen ben je een eerste aanspreekpunt. Je zoekt samen met de trainer naar een gepaste oplossing. Indien nodig ben je de link naar de verantwoordelijke personen binnen de club. Je bespreekt de problemen met deze personen of verwijst door naar de juiste contactpersoon binnen de club.
Wil als afgevaardigde niet alles zelf doen, maar vraag aan de ouders om hulp voor praktische dingen. Dit zal je taak als afgevaardigde zeker verlichten en komt de groepssfeer ten goede.
Wij als club staan in elk geval voor 100% achter jou. Je zal steeds op ons kunnen rekenen en zullen trachten de beste oplossing voor iedereen te bekomen.
Met hierna volgende infobrochure is bedoeld als leidraad bij het uitvoeren van de taak van afgevaardigde.

1. Algemeen
Naast een trainer dient iedere ploeg te beschikken over een ploeg-afgevaardigde. De afgevaardigde vertegenwoordigt zijn ploeg en de club, zowel bij wedstrijden op eigen terrein als bij wedstrijden op verplaatsing. Hij draagt de administratieve en sociale verantwoordelijkheid voor de ploeg. Hij treedt op als contactpersoon tussen de verschillende personen, ouders – trainer – bestuur, en neemt een aantal extra sportieve & administratieve taken op zich zodat de trainer zich kan focussen op het sportieve aspect van de ploeg. Hij doet dit in samenspraak met de trainer. Voorbeelden van extra sportieve taken:
* Communicatie met de ouders via bvb mail, telefoon, …
* In orde brengen van de uitrusting voor de volgende wedstrijd
* Bijhouden wie de uitrusting meeneemt voor het wassen
* Invullen wedstrijdblad
* ….
De ploegafgevaardigde zorgt voor de goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd. Hij waakt over de goede gang van zaken rekening houdend met de geldende regels van de KBVB en de regels van de club.
Iedere persoon die als afgevaardigde van een ploeg wil optreden, dient aangesloten te zijn bij de club van de ploeg die hij vertegenwoordigt. Deze persoon dient de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt te hebben op het moment dat hij als afgevaardigde optreedt.
Als lid van de club ben je ook aangesloten bij de KBVB – VV ( Voetbal Vlaanderen ). De aansluiting bij de club is kosteloos. De afgevaardigde dient geen lidgeld te betalen.

2. Taken van de afgevaardigde bij ploegen 5×5 – 8×8 ( U6 – U13)
2.1. Dagen voor de wedstrijd:
In de aanloop naar de volgende wedstrijd kunnen reeds een aantal zaken in orde gebracht worden:
* Vraag aan de trainer voldoende tijdig de spelerslijst voor de eerstvolgende wedstrijd door te geven.
* Kijk of de juiste uitrusting beschikbaar is en er voldoende in aantal beschikbaar zijn.
Kijk na in welke uitrusting de bezoekende ploeg zal aantreden. Wanneer de bezoekende ploeg in gelijk aardige kleuren zal aantreden dient de thuisploeg zijn uitrusting aan te passen.
* Vul het wedstrijdblad digitaal in via e-kickoff. Kent elke afgevaardigde dit?
* Kan je zelf niet aanwezig zijn op de dag van de wedstrijd, breng je trainer hiervan op de hoogte. Zorg dat je een vervanger kan aanduiden die je taken voor deze wedstrijd kan overnemen. Let hierbij op de geldende voorwaarden.
* Kijk bij uitwedstrijden na of de terreinen op de normale manier bereikbaar zijn. De GC meldt aan alle afgevaardigden en trainers de officiële mededeling van de wijziging van bereikbaarheid van de terreinen. Kijk eveneens na of er mogelijke verkeershinder is onderweg. Zo kom je niet voor verrassingen te staan waardoor je als club laattijdig aankomt op de wedstrijd.

2.2. Dag van de wedstrijd:
2.2.1. Voor aanvang van de wedstrijd:
2.2.1.1. Bij thuiswedstrijden
* Wees tijdig aanwezig op de club
* Neem contact op met de door de club aangeduide scheidsrechter voor jouw wedstrijd en vergewis je dat hij tijdig op de club aanwezig zal zijn.
Wanneer de aangeduide scheidsrechter niet aanwezig kan zijn neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de aanduiding van de scheidrechters en vraag naar een oplossing.
* Check welke kleedkamers voor beide ploegen werd aangeduid. De indeling van de kleedkamers wordt voor iedere wedstrijd vooraan uitgehangen.
* Controleer of de toegewezen kleedkamers proper zijn.
Dit zou moeten in orde zijn daar de ploeg die voor u de kleedkamer heeft gebruikt deze proper heeft moeten achterlaten.
* Leg de uitrusting klaar in de kleedkamer.
* Zet één fles water per ploeg klaar in de voorziene kleedkamers
* Breng het speelveld in orde:
– Voor de wedstrijden 5×5 (U7-U9):
* Kijk na dat de doelen voldoende zijn verankerd in de grond
* Kijk na dat de doelnetten volledig zijn bevestigd aan het doelkader en er geen openingen in de doelnetten zijn waar de bal kan door gaan.
– Voor de wedstrijden 8 x 8 (U10-U13):
* Kijk na op welk deel van welk speelveld de wedstrijd zal doorgaan.
* Plaats de doelen op de juiste plaats.
* Markeer het speelveld met potjes/kegeltjes afhankelijk van de categorie van wedstrijd ( U10-U11 / U12-U13 ).
* Zorg dat de doelen verankerd zijn in de grond.
* Kijk na dat de doelnetten volledig zijn bevestigd aan het doelkader. Dicht mogelijke openingen in de doelnetten.

Probeer hiervoor de hulp in te roepen van de ouders. Het opstellen van het speelveld vraagt mankracht en tijd welke je beter kan besteden aan de begeleiding van de ploeg.

* Ontvang de bezoekende ploeg.
* Wijs de bezoekende ploeg de toegewezen kleedkamer aan.
* Geef aan op welk veld de wedstrijd zal doorgaan en waar de ploeg zich kan opwarmen.
* Indien er geen electronisch wedstrijdblad kon ingevuld worden, dient een papieren wedstrijdblad ingevuld te worden ( bv. vriendschappelijke wedstrijden ). Wedstrijdbladen zijn te vinden achter de toog. Vul het wedstrijdblad in en vraag aan de tegenstrever hun deel van het wedstrijdblad in te vullen.
* Kijk de wedstrijdballen na. Er wordt gespeeld met ballen size 3 voor U7-U8 en size 4 voor U9-U13. Controleer of de ballen voldoende hard, toch niet te hard staan.
* Bezorg één wedstrijdbal aan de scheidsrechter.
* Begeleid je ploeg samen met de trainer naar het warmingsveld en speelveld.

2.2.1.2. Bij uitwedstrijden
Als afgevaardigde van je ploeg heb je vrije toegang tot de terreinen van de club waar de wedstrijd zal plaats vinden. Draag daarom reeds je armband als afgevaardigde ( driekleur ) voor je het complex betreed. Op die manier ben je herkenbaar. Vraag aan de trainer ( rood ) om dit ook te doen.
* Wees tijdig aanwezig op de terreinen van de tegenstrever
* Verzamel met alle spelers aan de ingang van de terreinen van de bezochte club en ga gezamenlijk binnen (bij voorkeur in trainingspak).
* Vraag bij aankomst naar de afgevaardigde van de ploeg.
* Vraag naar de kleedkamer die voor jullie werd voorzien.
* Vraag naar het terrein waarop gespeeld kan worden en naar de plaats waar de ploeg zich kan opwarmen.
* Vraag naar drank voor tijdens de wedstrijd.
* Begeleid je ploeg in de kleedkamer. Zorg samen met de trainer dat het omkleden in alle rust gebeurt.
* Bij een vriendschappelijke uitwedstrijd vraag naar het wedstrijdblad ( wit ) en vul dit in.

2.2.2. Tijdens de wedstrijd:
2.2.2.1. Bij thuiswedstrijden
Ook tijdens de wedstrijd heb je nog een aantal taken te vervullen.
Als afgevaardigde van de thuisploeg ben jij de eindverantwoordelijke in de neutrale zone. Jij bepaalt wat er gebeurt in de neutrale zone en niemand anders. Tijdens de wedstrijd ben jij er de baas wat er ook gebeurt.
* Geniet van de wedstrijd
* Houd toezicht op de neutrale zone.
* Zorg dat de spelers die niet deelnemen aan het spel voldoende afstand houden van de zijlijn van het speelveld ( min 1m ). Dit zowel van de eigen ploeg als van de tegenstrever.
* Zorg dat ook de toeschouwers voldoende afstand houden van de zijlijn ( min 1 m ). Dit zowel van de eigen ploeg als deze van de tegenstrever.
* Zorg dat de spelers die niet deelnemen aan het spel zich rustig gedragen. Wanneer zij zich warm houden met de een bal, zorg dat zij dit doen op een plaats waar de bal niet op het speelveld kan terecht komen.
* Zorg voor de kledij van de spelers die aan het spel deelnemen.

2.2.2.2. Bij uitwedstrijden
* Geniet van de wedstrijd
* Zorg dat de spelers die niet deelnemen aan het spel zich rustig gedragen. Wanneer zij zich warm houden met de een bal, zorg dat zij dit doen op een plaats waar de bal niet op het speelveld kan terecht komen.
* Zorg voor de kledij van de spelers die aan het spel deelnemen.

2.2.3. Na de wedstrijd:
2.2.3.1. Bij thuiswedstrijden
* Begeleid je ploeg mee naar de kleedkamers.
* Zorg ervoor dat dit in alle rust en kalmte kan gebeuren.
* Controleer dat alle kledij en mogelijke afval ( lege flessen, verpakkingen, … ) meegenomen worden.
* Zorg dat alle spelers van zowel eigen ploeg als tegenstrever de voetbalschoenen reinigen aan de daarvoor voorziene borstels alvorens de gang van de kleedkamers te betreden. Dit zorgt er voor dat de installatie minder snel vuil wordt en versnelt het proper maken van de installatie.
* Meld aan de tegenstrever ook dat de voetbalschoenen niet in de douche worden gereinigd.
* Haal in de kantine de enveloppe op met de drankbonnen.
* Overhandig de scheidsrechter van je wedstrijd 3 drankbonnen.
* Verzamel de uitrustingen die gedragen werden tijdens de wedstrijd en tel deze na.
* Kijk bij het verlaten van de kleedkamer na dat alle kledij en persoonlijk materiaal werd meegenomen.
* Deel de drankbonnen uit aan de spelers die deelgenomen hebben aan de wedstrijd. ( 2 per persoon ). Ook de trainer en de afgevaardigde krijgen elk één drankbon.
Wanneer er drankbonnetjes over zijn dienen deze teruggegeven te worden. Steek de overgebleven drankbonnen in de enveloppe in de brievenbus in de kantine.
* Ruim het speelveld op en breng de gebruikte doelen terug naar de daarvoor voorziene locatie. De gebruikte kegeltjes of potjes worden terug in het materiaalhok gezet.
Vraag hiervoor opnieuw de hulp van de ouders. Veel handen maken licht werk. Ze moeten toch wachten op zoon of dochter.
* Stuur de uitslag door naar de GC van de club per sms (nummer Kris Spitael – 0496/86.42.01) of per mail ( gc@zennester.be).

2.2.3.2. Bij uitwedstrijden
* Begeleid je ploeg mee naar de kleedkamers. Zorg ervoor dat dit in alle rust en kalmte kan gebeuren.
* Controleer dat alle kledij en mogelijke afval ( lege flessen, verpakkingen, … ) meegenomen worden.
* Zorg dat de spelers hun voetbalschoenen reeds proper maken alvorens de kleedkamer te betreden.
* Verzamel de uitrustingen die gedragen werden tijdens de wedstrijd en tel deze na.
* Kijk bij het verlaten van de kleedkamer na dat alle kledij en persoonlijk materiaal werd meegenomen.
* Houd toezicht op de spelers zolang je aanwezig bent op de terreinen van de tegenstrever.
* Stuur de uitslag door naar de GC van de club per sms of per mail ( gc@zennester.be ).

3. Taken van de afgevaardigde bij ploegen 11×11 ( U15 – U21 en Reserven )
3.1. Dagen voor de wedstrijd:
In de aanloop naar de volgende wedstrijd kunnen reeds een aantal zaken in orde gebracht worden:
* Vraag aan de trainer voldoende tijdig de spelerslijst voor de eerst-volgende wedstrijd door te geven.
* Kijk of de juiste uitrusting beschikbaar is en er voldoende in aantal beschikbaar zijn.
Kijk na in welke uitrusting de bezoekende ploeg zal aantreden. Wanneer de bezoekende ploeg in gelijk aardige kleuren zal aantreden dient de thuisploeg zij uitrusting aan te passen.
* Vul het wedstrijdblad digitaal in via e-kickoff.
* Kijk op e-kickoff wie werd aangeduid voor de wedstrijd. Hierbij staat de vergoeding vermeld die hij moet ontvangen.
* Kan je zelf niet aanwezig zijn op de dag van de wedstrijd, breng je trainer hiervan op de hoogte. Zorg dat je een vervanger kan aanduiden die je taken voor deze wedstrijd kan overnemen. Let hierbij op de geldende voorwaarden.
* Kijk bij uitwedstrijden na of de terreinen op de normale manier bereikbaar zijn. De GC meldt aan alle afgevaardigden en trainers de officiële mededeling van de wijziging van bereikbaarheid van de terreinen. Kijk eveneens na of er mogelijke verkeershinder is onderweg. Zo kom je niet voor verrassingen te staan waardoor je als club laattijdig aankomt op de wedstrijd.

3.2. Dag van de wedstrijd:
3.2.1. Voor aanvang van de wedstrijd:
* Wees tijdig aanwezig op de club.
Bij jeugdwedstrijden wordt gevraagd aan de scheidsrechter om minstens 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Zorg dat je zelf vroeg aanwezig kan zijn op de club.
* Check welke kleedkamers voor beide ploegen werd aangeduid. De indeling van de kleedkamers wordt voor iedere wedstrijd vooraan uitgehangen.
* Controleer of de toegewezen kleedkamers proper zijn.
Dit zou moeten in orde zijn daar de ploeg die voor u de kleedkamer heeft gebruikt deze proper heeft moeten achterlaten.
* Leg de uitrusting klaar in de kleedkamer.
* Zet één fles water per ploeg klaar in de voorziene kleedkamers.
* Controleer of de hoekvlaggen reeds werden geplaatst op het speelveld.
* Ontvang de scheidsrechters ( SR ) op het moment dat hij de infrastructuur betreedt.
* Begeleid de SR naar de kleedkamer en vraag wat hij eventueel wenst te drinken. Vraag ook wat hij eventueel wenst te drinken tijdens de rust.
* Overhandig de scheidrechters de vergoeding vermeld op e-kickoff. Doe dit steeds voor aanvang van de wedstrijd. Op deze wijze wordt het niet vergeten.
* Wijs de SR op welk terrein de wedstrijd zal gespeeld worden.
* Toon de SR waar de computer zich bevindt.
* Ontvang de bezoekende ploeg.
* Wijs de bezoekende ploeg de toegewezen kleedkamer aan.
* Geef aan op welk veld de wedstrijd zal doorgaan en waar de ploeg zich kan opwarmen.
* Verzamel de identiteitskaarten van de spelers vermeld op het wedstrijdblad. Ook deze van de trainer en jezelf. Leg ze in volgorde zoals ingegeven in e-kickoff.
* Toon de bezoekende ploeg waar de computers zich bevindt.
* Vul het wedstrijdblad aan met de rugnummers van elke speler indien nog niet gekend in de dagen voor de wedstrijd. Sluit het wedstrijdblad af. Verstuur.
* Nadat de bezoekende ploeg zijn wedstrijdblad heeft afgewerkt en doorgestuurd, maak een afdruk van beide ploegen.
* Bezorg de identiteitskaarten aan de scheidsrechter. Leg bvb de ID-kaarten reeds bij de computer.
* Bespreek met de SR waar je je op het terrein zal bevinden.
* Sluit het scheidsrechterslokaal af net voor aanvang van de wedstrijd en begeleid de SR naar het speelveld. Doe dit ook bij aanvang van de tweede helft.

3.2.2. Tijdens de wedstrijd:
3.2.2.1. Bij thuiswedstrijden
Ook tijdens de wedstrijd heb je nog een aantal taken te vervullen.
Als afgevaardigde van de thuisploeg ben jij de eindverantwoordelijke in de neutrale zone. Tijdens de wedstrijd ben jij er de baas, wat er ook gebeurt.
* Geniet van de wedstrijd.
* Houd toezicht op de neutrale zone. Treed eventueel preventief op zodat de rust in de neutrale zone kan bewaard worden.
* Zorg dat de spelers die niet deelnemen aan het spel plaatsnemen op de bank en zich rustig gedragen. Spelers die zich opwarmen dragen best een hesje of trui / jas zodat ze steeds onderscheidbaar zijn van de spelers die deelnemen aan het spel.
* Begeleid de SR tijdens de rust en na de wedstrijd naar de kleedkamer.

3.2.2.2. Bij uitwedstrijden
* Geniet van de wedstrijd
Zorg dat de spelers die niet deelnemen aan het spel plaatsnemen op de bank en zich rustig gedragen.
* Spelers die zich opwarmen dragen best een hesje of trui / jas zodat ze steeds onderscheidbaar zijn van de spelers die deelnemen aan het spel.

3.2.3. Na de wedstrijd:
3.2.3.1. Bij thuiswedstrijden
* Begeleid de SR naar zijn kleedkamer. Vraag wat hij eventueel nog wenst te drinken.
* Vraag de SR of hij onmiddellijk het wedstrijdblad wenst in te vullen of hij zich eerst wenst om te kleden.
* Vraag aan de afgevaardigde van de tegenpartij om aanwezig te zijn bij het invullen van het wedstrijdblad.
* Wees aanwezig bij het invullen van het wedstrijdblad door de scheidsrechter. Volg het invullen er van. Overhandig de SR eventueel ontbrekende ID-kaarten.
* Zorg dat alle spelers van zowel eigen ploeg als tegenstrever de voetbalschoenen reinigen aan de daarvoor voorziene borstels alvorens de gang van de kleedkamers te betreden. Dit zorgt er voor dat de installatie minder snel vuil wordt en versnelt het proper maken van de installatie.
* Meld aan de tegenstrever ook dat de voetbalschoenen niet in de douche worden gereinigd.
* Haal in de kantine de enveloppe op met de drankbonnen.
* Verzamel de uitrustingen die gedragen werden tijdens de wedstrijd en tel deze na.
* Kijk bij het verlaten van de kleedkamer na dat alle kledij en persoonlijk materiaal werd meegenomen.
* Deel de drankbonnen en de ID-kaarten uit aan de spelers die deelgenomen hebben aan de wedstrijd. ( 2 per persoon ). Ook de trainer en de afgevaardigde krijgen elk één drankbon.
Wanneedtr er drankbonnetjes over zijn dienen deze teruggegeven te worden. Steek de overgebleven drankbonnen in de enveloppe in de brievenbus in de kantine.
* Stuur de uitslag door naar de GC van de club per sms of per mail ( gc@zennester.be of Kristiaan Spitaal 0496 / 86 42 01 ).

3.2.3.2. Bij uitwedstrijden
* Begeleid je ploeg mee naar de kleedkamers. Zorg ervoor dat dit in alle rust en kalmte kan gebeuren.
* Controleer dat alle kledij en mogelijke afval ( lege flessen, verpakkingen, … ) meegenomen worden.
* Wees steeds aanwezig bij het invullen van het wedstrijdblad. Overhandig de SR eventueel ontbrekende ID-kaarten.
* Zorg dat de spelers hun voetbalschoenen reeds proper maken alvorens de kleedkamer te betreden.
* Verzamel de uitrustingen die gedragen werden tijdens de wedstrijd en tel deze na.
* Kijk bij het verlaten van de kleedkamer na dat alle kledij en persoonlijk materiaal werd meegenomen.
* Deel de ID-kaarten uit aan de spelers
* Houd toezicht op de spelers zolang je aanwezig bent op de terreinen van de tegenstrever.
* Stuur de uitslag door naar de GC van de club per sms of per mail ( gc@zennester.be of Kristiaan Spitaal 0496 / 86 42 01 ).

4. Wie draagt welke armband in de neutrale zone.
Eén ieder die zich tijdens een wedstrijd in de neutrale zone van het speelveld bevindt moet een armband dragen overeenkomstig de functie welke hij uitoefent. In de volgende tabel staat de functie met de overeenkomstige armband vermeld

Functie Kleur armband
Terreinafgevaardigde Wit Deze personen mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone
Afgevaardigde bezoekers Tricolore
Technische staf ( trainers ) Rood Deze personen moeten binnen de technische zone blijven
Medische staf ( dokters/verzorgers) Geel
Terreincommissarissen Club kleuren Deze personen mogen zich vrij verplaatsen in de neutrale zone
Officiële instanties Paars

 

Als terreinafgevaardigde blijft je gedurende de gehele duur van elke wedstrijd helft binnen de neutrale zone. In het geval de wedstrijdbal door toedoen van het spel buiten het terrein terecht is gekomen en zoek is geraakt, vraag aan een reserve speler, indien nodig, om de bal te gaan zoeken.

5. Rookverbod.
Het is verboden om in de neutrale zone van het speelveld te roken. Dit geld voor zowel de technische staf, afgevaardigden als voor de wisselspelers.
Bij overtreding van deze regel kan door de scheidsrechter een verslag worden opgemaakt.

6. Het wedstrijdblad.
Voor elke wedstrijd, zowel competitie als vriendschappelijk, gespeeld onder auspiciën van de KBVB/VV moet een wedstrijdblad worden ingevuld.
Voor elke competitiewedstrijd gebeurt dit digitaal. Het digitale wedstrijdblad is tien dagen voorafgaand de wedstrijd beschikbaar in E-Kickoff.
Voor vriendschappelijke wedstrijden dient een wit papieren formulier in gevuld te worden. De GC zal in de dagen voorafgaande aan de wedstrijd een wit wedstrijdblad klaarmaken en dit achter de toog in het daarvoor voorziene bakje klaar leggen. Gelieve niets te wijzigen aan de door de GC ingevulde velden.
Vul het witte wedstrijdblad in en vraag aan de afgevaardigde van de tegenpartij om zijn deel in te vullen. Na de wedstrijd dient de scheidrechters zijn delen van het wedstrijdblad in te vullen.
Vergeet niet om de nodige handtekeningen te laten zetten door afgevaardigde en kapitein van beide de ploeg.
6.1. Geldige identiteitsbewijzen:
Vanaf wedstrijden 11×11 dienen de spelers, de leden van de technische staf en de afgevaardigden die vermeld staan op het wedstrijdblad een geldig identiteitsbewijs voor te leggen aan de scheidsrechter.
Geldig identiteitsbewijzen zijn:
– Elk officieel document met foto, afgeleverd door een officiële administratie
( Identiteitskaart, rijbewijs, paspoort )
– Een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politie ingeval van verlies of diefstal.
– Afdruk van de gegevens vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart met foto.
– De spelerslicentie
Na controle van de identiteitsbewijzen zal de scheidsrechter de identiteitsbewijzen van de afgevaardigde en de leden van de technische staf onmiddellijk teruggeven.
In het geval het identiteitsbewijs van één of meerdere spelers ontbreken kunnen deze nog voorgelegd worden na de wedstrijd. Dit moet wel gebeuren voor dat het wedstrijdblad definitief wordt afgesloten.
Opgelet:
Het ontbreken van een geldig identiteitsbewijs van een speler geeft aanleiding tot het verlies van de wedstrijd met 5-0 (0-5).
Wanneer het identiteitsbewijs van één van de leden van de technische staf of de afgevaardigden ontbreken, mogen zij niet plaats nemen in de neutrale zone.

7. Ongevallen aangifte.
Tijdens de opwarming en zeker tijdens de wedstrijd bestaat er een reële kans dat één van de spelers zich blesseert.
Niet elke blessure opgelopen tijdens de wedstrijd geeft aanleiding tot het beëindigen van een deelname aan de wedstrijd. Sommige blessures komen pas tot uiting na het beëindigen van de wedstrijd en dit zelfs enkele uren na de wedstrijd.
Van elk blessure opgelopen tijdens de wedstrijd, opwarming inbegrepen, waarvoor een dokters bezoek noodzakelijk blijkt wordt best een aangifte formulier ingevuld. Een aangifte formulier is beschikbaar achter de toog in de kantine. Wanneer de speler niet meer aanwezig is op de club en een aangifte formulier wenst kan hij deze bekomen bij de GC ( Kristiaan Spitaal 0496 / 86 42 01 ) van de club of zelf afdrukken vanaf de website van Zennester Hombeek ( Terug te vinden via volgende link : Aangifte ongeval KBVB )
Bezorg zo spoedig mogelijk het ongevallen formulier aan de GC zodat hij tijdig de aangifte kan doen. Een aangifte van ongeval moet binnen de 21 werkdagen aangegeven worden bij de KBVB.